Podmínky užívání | Easytask

Podmínky

Easytask je portál, který zprostředkovává nabídku a poptávku služeb mezi dodavatelem a zadavatelem. Provozovatel serveru Easytask není dodavatelem ani zadavatelem těchto služeb.

Registrací a užíváním internetového serveru Easytask dává uživatel souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje smluvní ujednání mezi provozovatelem serveru Easytask a registrovaným návštěvníkem (uživatelem).

Projekt Easytask.cz provozován společností

LMC s.r.o.
Lighthouse Towers
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

IČ: 26441381
DIČ: CZ26441381

(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají toto smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje registrovanému uživateli používat portál Easytask za účelem poptávky či nabídky služeb.

I. Základní ustanovení

Obchodní aktivity na serveru Easytask jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit zaregistrované fyzické osoby starší 18 let a zaregistrované právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, s výjimkou uživatelů, kterým byla provozovatelem zrušena registrace.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.

Provozovatel nijak nezaručuje uchovávání všech dat uživatelů ani trvalou kontinuitu provozu.

II. Registrace

Podmínkou nabídky služeb nebo její poptávky prostřednictvím serveru Easytask je souhlas s touto smlouvou a provedení bezplatné registrace uživatele.

Registrace je dostupná pro každou fyzickou osobu splňující podmínky užívání v bodě I. Každý uživatel je povinen poskytnout údaje, které poslouží k jeho identifikaci. V opačném případě si Easytask vyhrazuje právo takovému uživateli zakázat využívání služeb serveru. Registrovaný uživatel je povinen udržovat zadané údaje aktuální. V případě záměrného uvedení falešných údajů bude dotyčnému uživateli účet zablokován a registrace zrušena.

Provozovatel je oprávněn poskytnout zadavateli či dodavateli nezbytné údaje o protistraně (zejména z důvodu reklamace služeb apod.).

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Easytask.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele povolen.

III. Právo regulace obsahu

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit ze systému takové poptávky, nabídky, zprávy, uživatele a další podobný obsah, který porušuje pravidla užívání nebo zákony České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah ze systému i bez udání důvodu.

IV. Nabídka služeb

Vykonavatelem poptávaných služeb ("dodavatelem") se běžně rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba za kterou jedná fyzická osoba. Dodavatel je povinen disponovat IČ a uvádět jej na faktury. Uživatelé bez IČ nesmí své služby nabízet.

Vykonáním služby vzniká dodavateli nárok na vyplacení dohodnuté částky. Pokud dodavatel službu vykoná nedostatečně nebo jinak, než bylo dohodnuto, žádný nárok mu nevzniká. Dodavatel se musí řídit zadavatelovými pokyny. Pokud se prokáže, že dodavatel postupoval v rozporu s pokyny zadavatele, nemusí mu poskytovatel vyplatit jeho odměnu.

Odměnou se rozumí cena, kterou zadavatel zaplatil, snížená o provizi u patřičné poptávky.

V. Poptávka služeb

Zadavatel si vybírá dodavatele s vědomím, že Easytask je pouze zprostředkovatel nabídky, nikoliv odpovědný subjekt. Všichni dodavatelé jsou registrovaní uživatelé serveru Easytask a za jejich služby Easytask neodpovídá.

Závazek mezi zadavatelem a dodavatelem u běžných (viz níže) poptávek vzniká v momentě zaplacení (objednávka) ceny, kterou dodavatel za vypracování poptávky požaduje, u poptávek ET4B (viz níže) v momentě, kdy se obě strany dohodnou na závazné realizaci poptávky.

K požadované ceně je vždy připočteno DPH. Za služby platí zadavatel vždy poskytovateli služby. Poskytovatel služby vyplácí dodavatele.

V. I. Mikroslužby

Mikroslužby byly k 1. 6. 2016 zrušeny.

V. II. Poptávky

Každá uveřejněná položka v seznamu poptávek musí být jednoznačně interpretovatelná. Uveřejňovat falešné či nesplnitelné poptávky je zakázáno. Uveřejňovat cokoliv jiného než poptávky je zakázáno.

Poptávaná služba, její zobrazení a popis musí plně a co nejvěrněji popisovat skutečnost.

V. II. I. Cena poptávky

Zadavatel může u poptávky uvést orientační cenu za práci, kterou poptává. Není možné uvádět cenu pouze za část služby. Tato cena není nijak závazná, je pouze orientační pro dodavatele podávající nabídky na poptávku.

V. II. II. Úprava poptávek

Poptávající má možnost kdykoliv uzavřít svoji poptávku. Úprava poptávky je možná pouze na požádání a provádí ji technická podpora poskytovatele.

V. II. III. Podmínky pro podání nabídky na poptávku

Pro podání nabídky na poptávku je nutné, aby dodavatel uvedl:

  • průvodní dopis
  • své IČ
  • své telefonní číslo
  • souhlas s těmito podmínkami
  • potvrzení porozumění procesu fakturace poptávek

Upozorňujeme, že vložení falešného IČ je důvodem pro zablokování přístupu a smazání účtu. Zároveň, pokud není faktura od dodavatele vystavena poskytovateli způsobilá býti daňovým dokladem, nemá poskytovatel povinnost ji proplácet. Dodavatelé jsou povinni na fakturách vypsat své pravé IČ.

VI. Poptávky běžné (poptávky)

Na běžné poptávky se vztahuje sekce V.

VI. I. Provize u poptávek

Provize, o kterou dodavatel snižuje částku na své faktuře, je 20 %. Faktury nezohledňující provizi nebudou proplaceny. O výši provize je dodavatel průběžně informován u zadávání cenových nabídek. Vždy tak ví, kolik mu bude reálně vyplaceno z požadované ceny.

VI. II. Fakturace poptávek dodavatelem

Dodavateli je odemknuta možnost fakturace poptávky v momentě, kdy zadavatel schválí výstup jeho práce.

Dodavatel je povinen fakturovat poskytovateli (tj. Easytasku). Je přísně zakázáno fakturovat přímo zadavateli a odhalení takového jednání povede k vymazání účtu a zveřejnění jména dodavatele na černé listině.

Dodavatel je povinen odeslat požadovanou částku ke schválení zadavateli přes formulář u poptávky. Také je povinen fakturovat přesně tu částku, kterou mu systém řekne (tj. dohodnutá cena snížena o provizi). Faktury na jinou částku nebudou propláceny.

Pokud je výstup reklamován zadavatelem, nesmí dodavatel fakturovat až do vyřešení celého sporu. 

VI. III. Platba poptávek zadavatelem

Platba za poptávku je prováděna vždy předem před započetí prací. Dokud není poptávka zaplacena, nesmí dodavatel na poptávce pracovat a zadavatel nemá právo požadovat žádný výstup práce.

Platbu poptávek do 10 000 Kč vč. DPH je možno provádět pouze kartou přes platební bránu Gopay.

Platbu poptávek nad 10 000 Kč vč. DPH je možné provádět pouze na fakturu, alternativně je možné na požádání převést účet i poptávku do režimu Easytask for Business (viz níže).

K ceně, kterou dodavatel požaduje, je vždy přičítáno DPH bez ohledu na to, jestli dodavatel či zadavatel jsou nebo nejsou plátci DPH.

Platba je držena na meziúčtu poskytovatele až do té doby, dokud zadavatel neschválí výstup. Schválením výstupu dává zadavatel pokyn k proplacení dodavatele. Schválením výstupu také zaniká zadavatelovo právo na reklamaci výstupu a vrácení peněz. Výstup je schválen buďto výslovně potvrzením patřičného dotazu v e-mailu či uvnitř systému, případně mlčky po 7 dnech, kdy se zadavatel k požadavku na schválení nijak nevyjádří.

Po schválení výstupu NENÍ možné ho reklamovat.

VI. IV. Vyplácení poptávek dodavatelům

Dodavatel je vyplácen vždy jen na základě faktury vložené do systému.

Poptávky jsou vypláceny ke 12. dni měsíce následujícího od data vložení faktury do systému. Dodavatel je při vystavování faktury povinen nastavit splatnost na 12. den měsíce následujícího od data vložení faktury. Na dřívější datum splatnosti NEBUDE brán zřetel.

Výši částky na faktuře je dodavatel povinen nastavit dle instrukcí systému. Výše této částky je vždy vaše přijatá cenová nabídka mínus provize Easytasku. Pokud tedy například zadavatel příjme cenovou nabídku 1000 Kč, fakturuje dodavatel provozovateli částku 1000 Kč mínus provize z této částky.

Pokud dodavatel v nabídce na poptávku neuvede IČ, nebo záměrně uvede nepravdivé, nemusí ho provozovatel vyplatit, dokud nedodá fakturu způsobilou být daňovým dokladem (tj. obsahující IČ).

VI. V. Vícepráce

V případě, že zadavatel požaduje práci navíc oproti původnímu zadání, na které je navázána i cena poptávky, jsou tyto práce chápány jako vícepráce.

Dodavatel má nárok na jejich zaplacení v případě, že tyto vícepráce nacení a zadavatel cenu zaplatí.

Platba probíhá stejně jako bylo popsáno v bodě VI. III.

Nacenit a zaplatit vícepráce umožňuje přímo formulář Detail nabídky u konkrétní poptávky.

Nárok na odměnu za vícepráce, které zadavatel nezaplatil, dodavatel nemá. Naopak zadavatel nemá nárok na výstup víceprací, které nezaplatil.

Zaplacená cena víceprací se přičítá k původní ceně poptávky a dohromady tvoří celkovou cenu za poptávku. Reklamovat pouze vícepráce je možné.

VII. Poptávky v režimu Easytask for Business (ET4B)

Na poptávky v režimu ET4B se vztahuje sekce V.

VII. I. Označení poptávek ET4B

Poptávky Easytask for Business jsou označeny logem "et.4B". Ve výpisu poptávek jsou podbarveny šedou barvou a viditelným sloganem Poptávka v režimu Easytask for Business. V detailu poptávky jsou zvýrazněny šedým pruhem a tím stejným sloganem a logem.

VII. II. Provize u poptávek ET4B

Provize, o kterou dodavatel snižuje částku na své faktuře, je 15 %. Faktury nezohledňující provizi nebudou proplaceny. O výši provize je dodavatel průběžně informován u zadávání cenových nabídek. Vždy tak ví, kolik mu bude reálně vyplaceno z požadované ceny.

VII. III. Fakturace poptávek ET4B dodavatelem

Dodavateli je odemknuta možnost fakturace poptávky v momentě, kdy zadavatel potvrdí jeho požadovanou částku. 

Dodavatel je povinen fakturovat poskytovateli (tj. Easytasku). Je přísně zakázáno fakturovat přímo zadavateli a odhalení takového jednání povede k vymazání účtu a zveřejnění jména dodavatele na černé listině.

Dodavatel je povinen odeslat požadovanou částku ke schválení dodavateli přes formulář u poptávky. Také je povinen požadovat pouze tu částku, na kterou se se zadavatelem dopředu dohodli, nebo o ni zadavatel musel vědět.

Pokud je požadovaná částka reklamována zadavatelem, nesmí dodavatel fakturovat až do vyřešení celého sporu. 

VII. IV. Vyplácení poptávek ET4B dodavatelům

Dodavatel je vyplácen vždy jen na základě faktury vložené do systému.

Poptávky Easytask for Business jsou vypláceny ke 12. dni měsíce následujícího od data vložení faktury do systému. Dodavatel je při vystavování faktury povinen nastavit splatnost na 12. den měsíce následujícího od data vložení faktury. Na dřívější datum splatnosti NEBUDE brán zřetel.

Výši částky na faktuře je dodavatel povinen nastavit dle instrukcí systému. Výše této částky je vždy schválená cena zadavatelem mínus provize Easytasku. Pokud tedy například zadavatel schválí cenu 1000 Kč, fakturuje dodavatel provozovateli částku 1000 Kč mínus provize z této částky.

Pokud dodavatel v nabídce na poptávku v režimu Easytask for Business neuvede IČ, nebo záměrně uvede nepravdivé, nemusí ho provozovatel vyplatit, dokud nedodá fakturu způsobilou být daňovým dokladem (tj. obsahující IČ).

VII. V. Platba za poptávky ET4B zadavatelem

Zadavateli je 1x měsíčně vystavena jedna souhrnná faktura za všechny služby, které poptal. Faktura je vystavována vždy na začátku měsíce a obsahuje souhrn schválených částek z měsíce minulého.

Zadavatel se zavazuje k uhrazení částky v momentě, kdy schválí výši částky, kterou dodavatel za projekt požaduje. Schválení lze provést výslovně, promeškáním lhůty 7 dní od momentu, kdy dodavatel navrhl požadovanou cenu, a dalšími způsoby v obchodním styku běžnými.

Zadavatel je povinen uhradit cenu za poptávku i v momentě, kdy výstup reklamoval, ale reklamace nebyla uznána jako důvodná. V těchto případech má hlavní rozhodovací pravomoc ombudsman, což je institut popsán níže. Zadavatel je povinen ombudsmanovo rozhodnutí respektovat.

Pracoval-li dodavatel na poptávce důvodně a jeho práci zadavatel přerušil před dokončením, má dodavatel nárok na vyplacení částky, která je poměrná množství již odpracovaného a dohodnuté ceně za celou poptávku, neurčí-li ombudsman jinak. Všechny tyto případy musí být před fakturací posouzeny právě ombudsmanem.

VIII. Pravidla chování uživatelů

Je zakázáno využívat Easytasku k rozesílání nevyžádáné pošty (spamu).

Je zakázáno jednání vyložitelné jako nekalosoutěžní (např. registrace pod jménem, které by mohlo případnou záměnou poškodit původní osobu apod.).

Je zakázáno veřejně poškozovat či napadat uživatele. Negativní hodnocení není klasifikováno jako poškozování. Provozovatel nijak neodpovídá za případné spory způsobené chováním uživatelů v rozporu s těmito podmínkami.

IX. Garance jistoty

V případě vzniku pochybností o kvalitě dodané služby garantuje provozovatel bezplatné služby ombudsmana. Ombudsman řeší spory vzniklé při realizaci poptávek vložených, potažmo objednaných přímo v Easytasku.

Ombudsman neřeší spory, které vzniknou mezi zadavatelem a dodavatelem, kteří se na spolupráci dohodli mimo Easytask. Ombudsman řeší pouze spory ze závazků popsaných v bodě V.

Ombudsman při posuzování sporů, kvality výstupu a dalších okolností postupuje dle obchodních zvyklostí. Od stran je při řešení sporů požadována maximální součinnost při podávání vysvětlení a očekává se jejich rozumová vyspělost dle § 4 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IX. I. Rozhodnutí ombudsmana

Ombudsman rozhoduje reklamace a stížnosti na základě zjištěných skutečností a provedených důkazů. Ombudsman může sám posoudit, který důkaz provede a jakou mu přiloží váhu. 

V případech, kdy je naprosto jasné, že výstup práce

  • neodpovídá zadání,
  • neodpovídá standardům kvality v dané oblasti poptávky,
  • nebo je jinak vadné

výhoví ombudsman reklamaci bez provádění důkazů.

Důkazy ombudsman opatřuje vyžádáním od obou stran sporu a z dostupných zdrojů (např. databáze Easytasku atp.). Strany jsou povinny na požádání podložit svá tvrzení. Nepodložená tvrzení nebere v potaz.

Důkazními prostředky jsou například:

  • komunikace obou stran (ať už uvnitř Easytasku, nebo e-mailová, či doložitelná telefonická)
  • přiložené dokumenty u komunikace, samotné zadání poptávky

Skutečnosti, které obě strany odsouhlasily, se nemusí dokazovat a ombudsman je považuje za nevyvratitelný fakt. 

Proti rozhodnutí ombudsmana se nelze odvolat a je konečné, obě strany jsou povinny ho respektovat a řídit se jím.

IX. II. Důkazní břemeno

Důkazní břemeno leží na té straně, která se dovolává vyhovění reklamaci. Neunesení důkazního břemena povede k zamítnutí reklamace.

IX. III. Vyhovění reklamaci, vrácení peněz

V případě, že je vyhověno reklamaci zadavatele a poptávka či poptávka ET4B již byla zaplacena, má zadavatel nárok na vrácení celé uhrazené částky za danou poptávku.

Pokud bylo vyhověno reklamaci jen částečně, má zadavatel nárok na vrácení poměrné částky.

V případě, že je vyhověno reklamaci dodavatele a uznán jeho nárok na vyplacení určité částky u poptávky ET4B, je zadavatel povinen částku odpovídající nároku dodavatele poskytovateli uhradit.

V ostatních připadech jsou strany povinny řídit se instrukcemi ombudsmana, které nahrazují obchodní podmínky v případech, které samotné podmínky neupravují.

X. Ochrana osobních údajů

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci uživatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za níže uvedených podmínek. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem serveru Easytask. Dále uživatel výslovně souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty provozovatelem v případě reklamace a stížnosti na nezaplacené služby a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Poskytnuté údaje je oprávněn uživatel užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy ke zprostředkování služeb prostřednictvím serveru Easytask, jejích reklamaci či stížnosti na nesplnění těchto služeb, sporech vyvolaných v souvislosti s nabídkou a poptávkou služeb, a zavazuje se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat.

Registrací uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení týkajících se serveru Easytask a jeho přidružených aktivit. Z odběru těchto obchodních sdělení se může uživatel kdykoliv odhlásit.

XI. Závěrečná a přechodná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s uživateli, kteří nedodržují pravidla serveru Easytask nebo nejsou ochotni spolupracovat se zaměstnavateli provozovatele bez vážných důvodů. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.